AKREDYTACJA CILT  | RAPORT OECD | PERSPEKTYWY | UCZELNIA WYŻSZA ROKU | PREMIUM BRAND | KLUCZ SUKCESU | UCZELNIA LIDERÓW | WIARYGODNA SZKOŁA | STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ | SZKOŁA PRZYJAZNA RODZICOM

 

AKREDYTACJA CILT

CILT skupia w swych kręgach ponad trzydzieści cztery tysiące członków z ponad 100 krajów; głównie praktyków logistyki i transportu. Przez 20 lat w ramach Instytutu wykonano 7500 opracowań, badań i raportów dla potrzeb firm, organizacji rządowych i międzynarodowych korporacji. CILT wspomaga logistyczną działalność międzynarodowych organizacji charytatywnych. Dla potrzeb Instytutu pracuje stale rada dyrektorów, która skupia 150 szefów logistyki z największych korporacji. Wskazują oni kierunki badań i kierunki rozwoju logistyki na następne lata. Ponadto Instytut od wielu lat prowadzi intensywne działania w sferze edukacji logistycznej zarówno dla wielkich korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorców.


Do elitarnego grona członków CILT jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce przystąpiła Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, spełniając najwyższe kryteria związane z uzyskaniem akredytacji CILT. Tym samym Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu znalazła się w elitarnym gronie uczelni i instytutów, takich jak Oxford Brookes University, Cardiff University oraz London Institute of Shipping and Trade.


MWSLiT we Wrocławiu jest jedyną uczelnią wyższą w Europie Środkowo-Wschodniej, która uzyskała akredytację brytyjskiego instytutu logistycznego dla kierunku Logistyka – studia I stopnia inżynierskie i licencjackie w latach 2012-2017 r. oraz studia magisterskie w latach 2012-2017 r. Sukces ten uczelnia zawdzięcza swym staraniom o ciągły rozwój poziomu nauczania, dbałości o wprowadzanie praktycznych elementów w procesie nauczania, zaangażowaniu kadry naukowej w prowadzenie interdyscyplinarnych metod w zajęciach dydaktycznych, rozwojowi infrastruktury naukowej (najlepsze, specjalistyczne laboratoria logistyczne) oraz, a może przede wszystkim stałym kontaktom z szeroko rozumianym otoczeniem biznesu, w tym współpracy z firmami z branży transport - spedycja - logistyka.

 

W 2022 roku uczelnia uzyskała po raz kolejny przedłużenie akredytacji CILT(UK) dla studiów magisterskich The Chartered Institute of Logistics and Transport(UK), który docenił MWSLiT we Wrocławiu przedłużając ją do 2027 roku. W 2017 roku przedłużono także akredytację CILT(UK) dla studiów licencjackich oraz inżynierskich do roku 2022. Wyróżnienie jest potwierdzeniem wysokich standardów edukacji i ciągłego wzrostu poziomu nauczania na wrocławskiej uczelni.


Przynależność MWSLiT do elitarnego klubu europejskich uczelni logistyki i transportu daje jej studentom gwarancję szerokich perspektyw kariery zawodowej w branży logistycznej. Certyfikat, którym jest opatrzony dyplom ukończenia studiów, jest szeroko rozpoznawalny oraz preferowany wśród najbardziej liczących się firm logistycznych na świecie. Absolwent MWSLiT może liczyć na zatrudnienie u najlepszych pracodawców w branży na całym świecie. Już dziś podczas rozmowy rekrutacyjnej, absolwenci specjalistycznych uczelni logistycznych są pytani o dodatkowe kwalifikacje - mianowicie posiadanie międzynarodowego certyfikatu CILT. Absolwenci legitymujący się certyfikatem CILT posiadają umiejętności w zarządzaniu i realizacji projektów logistycznych.


Przynależność do Chartered Institute of Logistics and Transport daje również studentom i absolwentom dostęp do szerokich zasobów CILT przez cały okres trwania kariery zawodowej - między innymi do biuletynów informacyjnych, prac badawczych i innych źródeł naukowych.


Osiągnięcie członkostwa CILT przez MWSLiT we Wrocławiu jest nie tylko sukcesem samej uczelni, jej kadry nauczającej oraz studentów, ale - co równie istotne - pozwala sytuować Polskę w awangardzie krajów o najnowocześniejszym, edukacyjnym zapleczu logistycznym. Po raz kolejny MWSLiT we Wrocławiu wyznaczyła standardy edukacji, jako uczelnia dbająca o ciągły rozwój poziomu nauczania.

Na co mogą liczyć nasi studenci?

 • Studia w jedynej uczelni w Europie Środkowo-Wschodniej, która jest akredytowana przez Chartered Institute of Logistics and Transport (UK)
 • Prestiżowy certyfikat CILT(UK), który, jest rozpoznawany przez menedżerów logistyki w Europie i na świecie
 • Dostęp do banku wiedzy CILT(UK), w którym znajduje się ponad 37.000 specjalistycznych pozycji związanych z logistyką i transportem
 • Możliwość zostania chartered member (licencjonowanym członkiem) tej najstarszej i największej instytucji zrzeszającej logistyków w Europie

 

RAPORT OECD

21.02.2013r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiła raport dotyczący wpływu szkolnictwa wyższego na rozwój Wrocławia. OECD to międzynarodowa organizacja ekonomiczna skupiająca 34 państwa. Wrocławskie środowisko akademickie na spotkaniu z przedstawicielami OECD zgłosiło chęć poddania się analizie, która miała pokazać jak uczelnie wyższe wpływają na rozwój miasta.

O Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, która wyposaża swoich studentów w pożądane na obecnym rynku pracy umiejętności piszą w raporcie: "MWSLiT umożliwia studentom nabywanie dodatkowej wiedzy i doszkalanie się. Wszyscy studenci mają praktyki w przedsiębiorstwach. Niepubliczna, ukierunkowana na biznes i przemysł Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, zapewnia firmom logistycznym wyszkolonych profesjonalistów. Większość studentów zatrudniona jest w sektorze logistycznym"

To sformułowanie oparte na starannych badaniach prowadzonych przez liczącą się w świecie instytucję potwierdza, że Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki Transportu we Wrocławiu kształci studentów na wysokim poziomie w oparciu o programy nauczania wynikające nie z podaży, a z potrzeb gospodarki. W tej sytuacji, MWSLiT wyróżnia się ze swoim programem nauczania nastawionym na kształcenie profesjonalistów zgodnie z potrzebami rynku, tym samym oferujące najlepsze kierunki studiów.

O Raporcie można przeczytać: link do artykułu

 logo Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

 

 

PERSPEKTYWY 2022

MWSLiT we Wrocławiu po raz kolejny w Rankingu Uczelni Niepublicznych – Perspektywy 2022 zdobyła bardzo wysoką pozycję potwierdzającą, iż jest najlepszą uczelnią logistyczną w Polsce.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu uzyskała bardzo wysokie noty za ekonomiczne losy absolwentów,  nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, ocenę parametryczną oraz umiędzynarodowienie.

 

Ranking Perspektywy 2022 jest prestiżowym, znaczącym i miarodajnym rankingiem edukacyjnym w Polsce. Eksperci analizując ankiety biorą pod uwagę bardzo różne aspekty dotyczące uczelni wyższych m.in. różnorodność oferty kształcenia, wielokulturowość środowiska akademickiego czy prowadzenie badań naukowych.

 

Zajęcie wysokiego miejsca, w tak prestiżowym rankingu, potwierdza, że w MWSLiT we Wrocławiu zachowane są standardy nauczania zgodne z najnowszymi trendami na rynku pracy.

 

Link do rankingu

 

 logo Rankingu Szkół Wyższych 2022

 

 

UCZELNIA WYŻSZA ROKU 2021

„UCZELNIA WYŻSZA ROKU 2021” takim tytułem została uhonorowana Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

Celem programu realizowanego przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej jest wybranie i nagrodzenie najlepszych uczelni wyższych.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została, w szczególności, doceniona za:

 • wysoki poziom kształcenia,
 • dynamiczny rozwój,
 • innowacyjne kierunki studiów,
 • specjalistyczną kadrę dydaktyczną.

 

MWSLiT we Wrocławiu kształci liderów społecznych wyposażonych w szeroki zakres umiejętności oraz posiadających kompetencje poszukiwane przez pracodawców.

 

 

 

UCZELNIA LIDERÓW

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu po raz 11 została uhonorowana certyfikatem Uczelnia Liderów 2021, jako najlepsza uczelnia niepubliczna w Polsce. MWSLiT jest jedyną uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku, która w tej edycji uzyskała certyfikację.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została nagrodzona również Wyróżnieniem Specjalnym Najwyższa Jakość Studiów! Odznaczenie to jest przyznawane uczelniom, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

 

Certyfikat Uczelnia Liderów otrzymują szkoły wyższe, które kładą nacisk na nowoczesne kształcenie, ukierunkowane na rozwijanie kompetencji liderskich. Certyfikat potwierdza, że instytucja akademicka prowadzi studia w taki sposób, by uczyć swoich studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewności siebie oraz by wyposażać ich w cechy, przydatne w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie.

 

 

 

STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu wzięła udział w VII edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów Studia z Przyszłością.

Znakomita ocena zgłoszonego wniosku jest potwierdzeniem zaangażowania uczelni w realizację kształcenia zgodnego z nowoczesnymi standardami akademickimi, co zaowocowało otrzymaniem Certyfikatu i Znaku Jakości Studia z Przyszłością na kierunku LOGISTYKA dla studiów I stopnia.

Certyfikat został przyznany kierunkowi studiów, którego program edukacyjny wyróżnia się na tle innych programów edukacyjnych realizowanych na uczelniach wyższych w Polsce, a także umożliwia studentom rozwój umiejętności zawodowych cenionych w dzisiejszych czasach przez pracodawców. Kierunek Logistyka realizowany w MWSLiT spełnia przedstawione poniżej kryteria:

 

 • w toku realizacji programów studiów wykorzystywane są nowoczesne, innowacyjne metody dydaktyczne,
 • w trakcie studiów uwzględnia się ewaluacje w jakości nauczania,
 • program kształcenia ukierunkowany jest na rozwijanie umiejętności studentów, atrakcyjnych dla ich przyszłych pracodawców,
 • proporcje pomiędzy teorią i praktyką są adekwatne do profilu studiów,
 • kierunek jest dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni.

 

MWSLiT we Wrocławiu otrzymała także Certyfikat Nadzwyczajny Laur Innowacji – wyróżnienie te otrzymują uczelnie, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.

 

Posiadanie tak prestiżowej akredytacji świadczy o najwyższej jakości studiów, a także plasuje uczelnię w gronie liderów na rynku szkolnictwa wyższego.Więcej na: https://www.studiazprzyszloscia.pl/strona-103

 

 

 

WIARYGODNA SZKOŁA / DOBRA UCZELNIA DOBRA PRACA

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu po raz kolejny została wyróżniona Certyfikatem Wiarygodna Szkoła, przyznanym przez Akademickie Centrum Informacyjne na rok akademicki 2021/2022. Uczelnia jest laureatem certyfikatu Wiarygodna Szkoła nieprzerwanie od 2005 roku. Wyróżnienie to potwierdza wysokie standardy nauczania, zarówno kształcenia merytorycznego, jak i praktycznego.

 

MWSLiT po raz 10 otrzymała także certyfikat Dobra Uczelnia – Dobra Praca, który jest świadectwem rzetelnego przygotowywania studentów do wejścia na rynek pracy. Nagroda ta stanowi wyróżnienie szkoły jako placówki realizującej odpowiednie dla rynku pracy programy nauczania oraz prezentującej najlepsze narzędzia i projekty poprawiające status absolwentów na rynku pracy.

 

Od 2010 roku projektowi Wiarygodna Szkoła towarzyszy konkurs na Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce zaadresowany do wszystkich szkół wyższych publicznych i niepublicznych. W tym roku Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ponownie została jednym z dwóch laureatów. W organizowanym po raz jedenasty konkursie oceniono stopień wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej. Na podstawie wieloaspektowej analizy MWSLiT znalazła się w gronie laureatów, którzy zgromadzili największą liczbę punktów we wszystkich badanych obszarach.

 

Uczelnia uzyskała wysokie oceny w szczególności za:

 • unikalne  i nowatorskimi programami studiów,
 • wzorową współpracą z firmami i przedsiębiorstwami z branży TSL,
 • umiędzynarodowienie studiów,
 • prestiżowe akredytacje,
 • nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną,
 • dynamiczną działalność badawczo-rozwojową.

 

 

PREMIUM BRAND

Po raz kolejny odbył się Ranking niepublicznych uczelni wyższych Premium Brand 2017, podczas którego ponownie wyłonione zostały Uczelnie Wysokiej Reputacji. Badanie objęło publiczne uczelnie akademickie, niepubliczne uczelnie magisterskie oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe.

Miło nam poinformować, że w Rankingu Generalnym Niepublicznych Uczelni Magisterskich Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu zdobyła ex aequo 3. miejsce, dzięki czemu wyróżniono nas tytułem Uczelnia Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017. Badane osoby określiły nas, jako Uczelnię Prestiżową oraz taką, którą chętnie zarekomendowałyby swoim bliskim i dzięki temu w obu tych kategoriach również znaleźliśmy się na podium. Cieszy nas także fakt, że doceniony został nasz wkład i zaangażowanie w pracę ze studentami, a tym samym MWSLiT zajęła 2. Miejsce w kategorii Perspektywy Zawodowe - po ukończeniu tej uczelni można znaleźć dobrą pracę - tak wskazało 88% badanych.

Organizowany ranking reputacji marki Premium Brand powstał na podstawie wyników ogólnopolskiego badania opinii, zrealizowanego wśród osób znających daną uczelnię. Badanie reputacji zostało przeprowadzone przez MAISON&PARTNERS na ogólnopolskim panelu badawczym Ariada, a pomiar wykonano na losowo-kwotowej, ogólnopolskiej próbie konsumentów metodą CAWI. Próba była kwotowana wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku od 15-tu lat wzwyż (uwzględniono płeć, wiek, wykształcenie i wielkość zamieszkałej miejscowości).

 

Pomiar reputacji był prowadzony z zastosowaniem narzędzia opracowanego przez prof. Dominikę Maison obejmującego pięć kluczowych wymiarów. Są to:

 • Renoma (To prestiżowa uczelnia),
 • Referencje (To uczelnia, którą z czystym sumieniem można polecić znajomym),
 • Atmosfera medialna (O uczelni mówi się dobrze w mediach),
 • CSR, zaangażowanie społeczne (Ta uczelnia w swoich działaniach bierze pod uwagę dobro społeczeństwa),
 • Postrzeganie perspektyw zawodowych (Ta uczelnia kojarzy mi się z szansą na znalezienie dobrej pracy).

Na podstawie ocen w badanych wymiarach policzony został wskaźnik reputacji Premium Brand, który przyjmuje wartości od 1 do 100 punktów. Wynik na poziomie minimum 60 punktów kwalifikuje podmiot do uzyskania tytułu Uczelni Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017.   

 

 

 

KLUCZ SUKCESU

W roku 2017 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została laureatem XXI edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu. Otrzymała wyróżnienie specjalne i tytuł Wiodącej Uczelni Logistycznej w Polsce.

Dolnośląski Klucz Sukcesu to prestiżowe, najwyższe regionalne wyróżnienie przyznawane wybitnym osobowościom oraz najlepszym firmom, instytucjom i samorządom, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju i promocji Dolnego Śląska. Przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem środowisk gospodarczych, kulturalnych i samorządowych.

Inicjatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Wyróżnienia są przyznawane corocznie od 1997 roku.

 

 

SZKOŁA PRZYJAZNA RODZICOM

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU ogłosiło wyniki zorganizowanego przez siebie Konkursu Dobrych Praktyk „Uczelnia Przyjazna Rodzicom". Tytuł ten przyznano tylko dziewięciu Uczelniom wyższym w Polsce.

Laureatem została m.in. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Uczelnia otrzymała dyplom za tworzenie przestrzeni przyjaznej dla studiujących i pracujących rodziców, a także za wprowadzanie rozwiązań sprzyjających godzeniu życia rodzinnego z nauką i z pracą.

Opis tzw. dobrych praktyk ocenianych w konkursie zostanie opublikowany w materiale informacyjno-promocyjnym. „Podręcznik dobrych praktyk Uczelnia Przyjazna Rodzicom" zostanie wydany w formie e-book i będzie dostępny w Internecie.

Więcej informacji o konkursie:
http://www.plineu.org/projects/uczelnia-przyjazna-rodzicom/

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype