Cel studiów

Drogi kolejowe stanowią w ostatnim czasie na nowo odkrywany element infrastruktury logistycznej. Wyrazem tego zainteresowania jest zarówno pojawianie się na polskich szlakach coraz większej liczby operatorów przewozów towarowych, jak i wprowadzenie do oferty przewozów pasażerskich szybkich pociągów Pendolino. Celem studiów jest pogłębienie wiedzy słuchacza na temat projektowania, eksploatacji oraz utrzymania infrastruktury kolejowej. W ramach cyklu kształcenia omawiane są takie zagadnienia, jak wytrzymałość, diagnostyka i utrzymanie nawierzchni kolejowej i podtorza, podstawy techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, mechanizacja robót nawierzchniowych oraz utrzymanie obiektów inżynieryjnych i sieci trakcyjnej. Ogólną wiedzę słuchacza wzbogaca również prezentacja podstawowych przepisów prawa budowlanego oraz założeń projektowych dla stanowiących przyszłość kolei linii dużych prędkości.

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • projektowania i utrzymania dróg i mostów kolejowych,
 • eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • mechanizacji robót nawierzchniowych,
 • utrzymania i napraw sieci trakcyjnej,
 • podstaw projektowania kolei dużych prędkości.

Absolwent posiada umiejętności:

 • projektowania linii i stacji kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem kolei dużych prędkości,
 • projektowania kolejowych obiektów mostowych,
 • planowania robót i kierowania robotami związanymi z utrzymaniem i naprawami nawierzchni, podtorza, obiektów mostowych oraz sieci trakcyjnej,
 • planowania i kierowania zmechanizowanymi robotami nawierzchniowymi oraz kontroli jakości robót,
 • zarządzania eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Program studiów

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN

1. Diagnostyka i utrzymanie nawierzchni kolejowej i podtorza 20

2. Prawo budowlane i planowanie inwestycji 16

3. Podstawy projektowania i budowy linii kolejowych 20

4. Podstawy techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego 18

5. Tor bezstykowy i nawierzchnie niekonwencjonalne 20

6. Wytrzymałość nawierzchni kolejowej 20

7. Eksploatacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym 10

8. Podstawy utrzymania mostów kolejowych 14

9. Mechanizacja kolejowych robót nawierzchniowych 12

10. Utrzymanie sieci trakcyjnej 12

11. Koleje dużych prędkości 10

12. Wykład gościnny 6

13. Seminarium 2

RAZEM 180

 

Cennik

OPŁATA REKRUTACYJNA - 50zł

OPŁATA ZA STUDIA - 3600zł

OPŁATA JEDNORAZOWA (5% ZNIŻKI) - 3420zł

OPŁATA W 2  RATACH - 2 x 1800zł 

OPŁATA W 4 RATACH - 4 x 900zł

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

 

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Organizacja studiów

Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość aktywnego brania udziału w zajęciach prowadzonych w formie gier i symulacji produkcyjnych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków. Wyjazdy studyjne organizowane co najmniej dwa razy w semestrze pozwalają na zdobycie cennych kontaktów, a także naukę poprzez doświadczenie.

 

 • Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, egzaminy i wyjazdy studyjne) prowadzonych w systemie zaocznym.
 • Studia trwają 2 semestry, łącznie 12 spotkań.
 • Zajęcia wprowadzające z logistyki – dodatkowy, bezpłatny zjazd obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające studentów do tematyki szerokorozumianej logistyki. Blok logistyczny ma na celu dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z branży TSL (Transport – Logistyka – Spedycja), po to aby absolwenci kierunków niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku studiów.
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19B podczas zjazdów sobotnio - niedzielnych (1 - 2 razy w miesiącu).
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Wyjazdy studyjne

Chcemy, aby nasi słuchacze czerpali wiedzę od liderów branży TSL. Wybierając studia podyplomowe w MWSLiT, można liczyć na zajęcia z najlepszymi praktykami, ale także na naukę poprzez doświadczenie, które dają organizowane w ramach zajęć wyjazdy studyjne. W tym roku przygotowaliśmy spotkania z następującymi firmami:

instytutP

Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Warszawa, filia w Żmigrodzie. Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej. Licznymi pracami naukowymi i wdrożeniowymi, ekspertyzami oraz konsultacjami wspiera inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów, a także przyczynia się do wprowadzania racjonalnych systemów zarządzania siecią drogową.

dolkomP

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej – Spółka DOLKOM należąca do grupy kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest kontynuatorem istniejących od 1954 roku zakładów PKP wykonujących naprawy nawierzchni kolejowej systemem zmechanizowanym. Od 2006 roku spółka w swej strukturze posiada pięć Sekcji Napraw Infrastruktury, Sekcję Sprzętowo-Transportową i Zakład Napraw Maszyn.

Zajęcia wprowadzające z logistyki

W ramach studiów podyplomowych realizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, każda specjalność związana z logistyką została wzbogacona o BLOK LOGISTYCZNY obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające słuchaczy do tematyki szeroko rozumianej logistyki.

Blok logistyczny ma na celu dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z obszaru branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), po to aby absolwenci kierunków studiów niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku nauczania. Wprowadzenie takiego rozwiązania daje szansę na przekwalifikowanie się oraz poszerzenie wiedzy absolwentom, którzy dotąd nie byli zawodowo związani z obszarem logistyki, spedycji i transportu oraz zarządzaniem tymi dziedzinami praktyki gospodarczej.

 

BLOK WPROWADZAJĄCY DO LOGISTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DODATKOWE PRZEDMIOTY:

 

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN

1. Istota i zakres logistyki 2

2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji 6

3. Istota i zakres spedycji 3

4. Transport w rozwoju logistyki 3

5. Logistyka w praktyce gospodarczej – wykład praktyka 2

RAZEM 16

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype