TRANSPORT studia licencjackie

Kierunek studiów TRANSPORT umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy na temat branży transportowo - spedycyjnej. Studenci tego kierunku zapoznają się ze specyfiką zarządzania firmą transportową oraz zagadnieniami efektywnego organizowania transportu krajowego jak również międzynarodowego.

Zapraszamy na dzienne i zaoczne studia na kierunku transport.

 

Opinia wykładowcy / praktyka

 

Transport zawsze stanowił ważny sektor gospodarki narodowej, który w istotny sposób wpływał na rozwój wewnętrzny krajów, jak i na relacje w układzie międzynarodowym. Działalność transportowa stanowi również istotny element systemów logistycznych kształtowanych zarówno w skali makro, jak i mikro. O tym, jak ważnym spoiwem procesów logistycznych jest transport, świadczyć może chociażby fakt, iż jeszcze do niedawna logistyka była utożsamiana przede wszystkim z działalnością przedsiębiorstw transportowych. To podejście jednak się zmienia. Rynek coraz lepiej rozumie faktyczny obszar działalności logistyki, która swoją uwagę skupia przede wszystkim na systemach sterowania produkcją, zapasami i informacjami, a proces transportu traktuje jako system wspomagający jej działalność. Dlatego też, kształcenie specjalistów posiadających kompetencje zarządzania systemami transportowymi wymaga indywidualnej ścieżki edukacyjnej. Przygotowując ofertę nowych studiów, ukierunkowaliśmy program nauczania na proces doskonalenia umiejętności i wiedzy, które są ściśle powiązane z transportem. Utworzone specjalności są odpowiedzią na zgłaszane potrzeby rynku pracy, a dedykowane przedmioty specjalnościowe są wynikiem licznych konsultacji przeprowadzonych wśród menedżerów z sektora TSL.


Specjalność Spedycja i ubezpieczenia transportowe. Na polskim rynku odczuwalny jest niedobór oferty edukacyjnej ukierunkowanej na kompleksowe kształcenie spedytorów potrafiących stosować procedury ubezpieczeniowe w praktyce. Przygotowując program nauczania na tej specjalności, z uwzględnieniem europejskich wymagań, kierowaliśmy się wytycznymi dotyczącymi kształcenia spedytorów w ośrodkach niemieckich, które obecnie uważane są za wzorcowe. Jednocześnie definiując zakres wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów tej specjalności, kompetencje dla zawodu spedytor rozszerzyliśmy o zagadnienia związane z ubezpieczeniami transportowymi. Jest to specjalistyczny sektor rynku ubezpieczeniowego, który wymaga odrębnych modeli postępowania i wiedzy.

 

Specjalność Zarządzanie firmą transportową. Ze względu na silną konkurencję rynkową, wzrastają wymagania względem wiedzy i umiejętności osób, które zarządzają lub chcą w przyszłości zarządzać przedsiębiorstwem transportowym. Złożoność przepisów prawnych oraz ciągły nacisk na rozwój i doskonalenie organizacji sprawiają, że zarządzając nawet niewielką flotą pojazdów, menedżer musi posiadać kompetencje, umożliwiające mu nowoczesne i efektywne zarządzanie procesami. Dzięki temu jest on w stanie konkurować z innymi firmami, nie tylko na rynku krajowym, ale również europejskim oraz stale zwiększać swój potencjał wykonawczy. Celem programu tej specjalności jest przede wszystkim dostarczenie przyszłym absolwentom wiedzy potrzebnej im przy tworzeniu i późniejszym zarządzaniu firmą transportową. Dostosowując program kształcenia do wymagań procedury certyfikacji kompetencji zawodowych, oferujemy naszym studentom zdobycie nie tylko dyplomu prestiżowej uczelni logistycznej, ale również możliwość zwolnienia z egzaminów na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym.

 

Specjalność Organizacja transportu specjalnego. Specyfika wymagań transportowych oraz dedykowane warunki prawne sprawiają, iż obsługa ładunków o charakterystycznych właściwościach, jak ładunki niebezpieczne, wielkogabarytowe wymagają profesjonalnej wiedzy osób odpowiedzialnych za ich organizację. Przedsiębiorstwa transportowe, chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność oraz zakres oferty produktowej, inwestują w rozwiązania umożliwiające im realizację przewozów specjalnych, w tym multimodalnych. Stąd też na rynku coraz częściej poszukuje się specjalistów, posiadających wysokie kwalifikacje, pozwalające organizować ten typ ładunków w sposób optymalny. Przygotowując zakres przedmiotów specjalistycznych, Uczelnia uwzględniała wymogi egzaminacyjne uprawniające m.in. do przewozów ADR. Umożliwi to absolwentom tej specjalności pozyskanie wymaganych kompetencji zawodowych.

Wykaz specjalności w ramach kierunku transport 

Spedycja i ubezpieczenia transportowe, zarządzanie firmą transportową, organizacja transportu specjalnego, zarządzanie w transporcie kolejowym


 Zapraszamy na studia w MWSLiT we Wrocławiu.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype