Specjalność: Logistyka humanitarna

Opis specjalności

Specjalność Logistyka humanitarna jest odpowiedzią uczelni na coraz liczniejsze zapotrzebowanie organizacji w zakresie pozyskania specjalistów logistyków ukierunkowanych na niesienie szeroko rozumianej pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych o różnej naturze i dynamice. Globalne problemy klimatyczne implikują coraz to większe potrzeby na profesjonalną pomoc humanitarną. Z uwagi na to, że specjalność jest realizowana na kierunku logistyka, wiele treści kształcenia jest ukierunkowana na doskonalenie kompetencji studentów w zakresie prognozowania zagrożeń oraz zarządzania łańcuchem dostaw w operacjach humanitarnych.


W ramach specjalności studenci dowiedzą się jak prognozować i wartościować potencjalne zagrożenia naturalne i militarne oraz jak doskonalić swoje kompetencje w zakresie znajomości procedur niesienia pomocy humanitarnej, znajomości prawa humanitarnego, współpracy z różnymi organizacjami rządowymi. Spora część zajęć jest poświęcona także zagadnieniom problematyki kulturowej i etycznej różnych obszarów świata, psychologicznym uwarunkowaniom pomocy humanitarnej czy współpracy z mediami.

Zadaj pytanie?

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich są przygotowani do pracy w:

  • polskich organizacjach humanitarnych, m.in.: Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Eleos, Diakonia, Polska Akcja Humanitarna itp., zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym,  
  • międzynarodowych agencjach humanitarnych, m.in.: CARE (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere) czy organizacji Save the Children,
  • przedstawicielstwach międzynarodowych agencji ONZ, m.in: WFP (World Food Programme), UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) czy UNICEF (Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci),
  • polskich organizacjach charytatywnych, m.in.: PKPS (Polski Komitet Pomocy Społecznej),
  • instytucjach rządowych i samorządowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym, związanych z niesieniem szeroko rozumianej pomocy humanitarnej,
  • centrach zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli.

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Logistyka humanitarna

 

Pobierz w wersji PDF 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy Z
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Integracja w zespole Zo
5. Wstęp do logistyki Zo
6. Język obcy 1 Zo
7. Język obcy 2 Zo
8. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Statystyka E
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
3. Podstawy zarządzania E
4. Infrastruktura logistyczna E
5. Informatyka Zo
6. Język obcy 1 Zo
7. Język obcy 2 Zo
8. Wychowanie fizyczne Z
9. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR III

 

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Rachunkowość E
2. Sieci komputerowe Zo
3. Etyka w biznesie Zo
4. Ekologistyka Zo
5. Zarządzanie produkcją i usługami E
6. Język obcy 1 E
7. Język obcy 2 E
8. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR IV

 

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Systemy informatyczne w logistyce Zo
2. Prawo i ochrona własności intelektualnej Zo
3. Międzynarodowe sieci logistyczne Zo
4. Prognozowanie zagrożeń i kryzysy humanitarne E
5. Kulturowe i etyczne aspekty pomocy humanitarnej E
6. Prawne aspekty konfliktów zbrojnych, pomocy humanitarnej i funkcjonowania NGOs Zo
7. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Finanse w logistyce E
2. Zarządzanie łańcuchem dostaw i projektowanie logistycznych operacji humanitarnych Zo
3. Psychologiczne uwarunkowania pomocy humanitarnej E
4. Transport i spedycja w pomocy humanitarnej E
5. Towaroznawstwo i gospodarka magazynowa w logistyce humanitarnej E
6. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Zarządzanie innowacjami w logistyce Zo
2. Ekonomika transportu Zo
3. Organizacja i procedury pomocy humanitarnej E
4. Współpraca ze społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi i mediami w pomocy humanitarnej E
5. Łańcuchy dostaw w operacjach humanitarnych – analiza przypadków (case study) Zo
6. Praktyka zawodowa Zo
7. Repetytorium dyplomowe Z
8. Egzamin dyplomowy E
 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype