Cel studiów

Celem studiów kwalifikacyjnych jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów zawodowych na kierunkach:

 

 • technik logistyk,
 • technik spedytor,
 • magazynier (szkoła branżowa).

 

Program studiów umożliwia przekwalifikowanie zawodowe nauczycieli, tak aby posiadali wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z obszaru logistyki i spedycji, transportu a także wiedzę i kompetencje w obszarze zasad organizowania i zarządzania tymi rodzajami działalności. Treści nauczania przekazywane podczas studiów są zgodne z podstawą programową dla kierunków kształcenia w zawodach technik logistyk, technik spedytor,  i magazynier. Umożliwia to przygotowanie uczniów do zdobycia kwalifikacji zawodowych: SPL.01 i SPL.04 (technik logistyk), SPL.05 (technik spedytor).
Dobrze wyposażone laboratoria, fachowa kadra nauczycielska oraz liczne wyjazdy studyjne gwarantują nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie na najwyższym poziomie zajęć dydaktycznych na kierunkach związanych z szeroko rozumianą logistyką, spedycją, transportem.

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • obsługi magazynów (kwalifikacja SPL.01 – technik logistyk, logistyk - magazynier),
 • organizacji transportu (kwalifikacja SPL.04 – technik logistyk),
 • organizacji transportu oraz obsługi klientów i kontrahentów (kwalifikacja SPL.05 – technik spedytor),

Absolwent posiada umiejętności:

 • nauczania przedmiotów zawodowych: technik logistyk, technik spedytor i magazynier – logistyk,
 • przygotowania uczniów do zdobycia kwalifikacji zawodowych wyodrębnionych dla kierunków technik logistyk, technik spedytor i magazynier – logistyk,
 • nadzorowania procesów transportowych i spedycyjnych,
 • kalkulowania cen usług transportowo-spedycyjnych,
 • organizowania i monitorowania procesów magazynowych oraz dystrybucji.

Program studiów

 

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3

2. Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów 3

3. Działalność gospodarcza 6

4. Gospodarka magazynowa 18

5. Magazyny przyprodukcyjne 18

6. Magazyny dystrybucyjne 18

7. Logistyka transportu 9

8. Usługi logistyczno-transportowe 9

9. Procesy magazynowe 12

10. Organizacja prac magazynowych 9

11. Procesy transportowe 9

12. Procesy magazynowo-spedycyjne 9

13. Transport i spedycja 9

14. Środki transportu 9

15. Opakowania i jednostki transportowe 9

16. Prawo i ubezpieczenia w transporcie 9

17. Marketing i negocjacje 9

18. Podstawy logistyki i magazynowania 21

19. Zarządzanie działalnością transportową i spedycyjną 21

20. Ekonomika transportu 21

21. Techniki biurowe i informatyczne 9

22. Statystyka 9

23. Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach 15

24. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach 21

25. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 21

26. Prowadzenie dokumentacji magazynowej i przewozowej w portach i terminalach 21

27. Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach 21

28. Kwalifikacje zawodowe. Praktyczny wymiar egzaminu zawodowego 3

29. Dydaktyka przedmiotu 60

30. Seminarium 9

RAZEM 420

 

Cennik

OPŁATA REKRUTACYJNA - 50zł

OPŁATA ZA STUDIA -  3950zł

OPŁATA JEDNORAZOWA(5% ZNIŻKI) - 3752zł

OPŁATA W2  RATACH - 2 x 1975zł

OPŁATA W 4 RATACH - 4 x 987,50 zł

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

 

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

 

Dla nauczycieli ze szkół partnerskich Uczelnia przygotowała 10% zniżki na opłatę za studia. Zniżka łączy się z innymi zniżkami.

Organizacja studiów

Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość aktywnego brania udziału w zajęciach prowadzonych w formie gier i symulacji produkcyjnych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków.

 

Wyjazdy studyjne organizowane co najmniej dwa razy w semestrze pozwalają na zdobycie cennych kontaktów, a także naukę poprzez doświadczenie.

 

 • Program studiów obejmuje 420 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, egzaminy i wyjazdy studyjne) prowadzonych w systemie zaocznym.
 • Program studiów jest dostosowany do nowej podstawy programowej.
 • Studia trwają 3 semestry, łącznie 22 spotkania.
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19B podczas zjazdów sobotnio - niedzielnych (1 - 2 razy w miesiącu).
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Wyjazdy studyjne

Chcemy, aby nasi słuchacze czerpali wiedzę od liderów branży TSL. Wybierając studia podyplomowe w MWSLiT, można liczyć na zajęcia z najlepszymi praktykami, ale także na naukę poprzez doświadczenie, które dają organizowane w ramach zajęć wyjazdy studyjne. W tym roku przygotowaliśmy spotkania z następującymi firmami:

Grupa IKEA prowadzi działalność w całym łańcuchu wartości, począwszy od strategii asortymentowej oraz rozwoju produktów po produkcję, dystrybucję i sprzedaż detaliczną.

kuhnenagelP

Kuehne + Nagel świadczy usługi takie jak: transport lotniczy, morski, drogowy, logistyka magazynowa, odprawy celne i rozwiązania logistyki zintegrowanej.

Specjalistyczne laboratoria

Laboratorium inżynierii logistycznej swoim zakresem obejmuje zajęcia z automatycznej identyfikacji, automatyki, technologii magazynowych. Program tych zajęć przewiduje przeprowadzanie doświadczeń mających na celu praktyczne zapoznanie się ze sprzętem i technologiami stosowanymi w przemyśle. Zajęcia prowadzone są na stanowiskach doświadczalnych w parach.

 

  

 

Laboratorium technologii komputerowych stanowi podstawę dla opanowania warsztatu pracy w dzisiejszej rzeczywistości. Dysponując 7 salami komputerowymi, na indywidualnych jednoosobowych stanowiskach można poznać obecnie używane oprogramowanie związane z prowadzeniem działalności logistycznej i transportowej jak i nabyć umiejętności modelowania i rozwiązywania problemów, które spotkać można w działalności zawodowej. Dla tych celów sale wyposażono zarówno w systemy klasy ERP czy WMS, jak i specjalistyczne oprogramowanie do modelowania i symulacji. Systemy wykorzystywane na uczelni to m.in.: SAP R/3, Anylogic, Flexsim, TRANS.EDU, RFID, EDI, ERP, MRP, WMS.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype