QWspółpraca z Unią Transportu

Cel studiów

Celem studiów jest kompleksowe przekazanie wiedzy i umiejętności zarządzania firmą przewozową, z uwzględnieniem wszystkich wymagań prawnych regulujących funkcjonowanie transportu zarobkowego w Unii Europejskiej. Efektem tych działań jest zbliżenie jakości zasad funkcjonowania polskich firm przewozowych do standardów europejskich. Program studium zawiera równocześnie zagadnienia merytoryczne wymagane od kadry zarządzającej firmą przewozową, zgodnie ze standardem europejskich Certyfikatów Kompetencji Zawodowych w dziedzinie transportu rzeczy i osób. Studia zwalniają absolwentów z egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w obszarze międzynarodowego przewozu osób i rzeczy.

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • źródeł ustawodawstwa prawa transportowego,
 • dostępu do zawodu przewoźnika w Unii Europejskiej,
 • elementów prawa handlowego, cywilnego, socjalnego i podatkowego związanych z funkcjonowaniem firm transportowych,
 • najważniejszych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie transportu towarowego,
 • zasad przewozu wybranych grup ładunków.

 

Wiedza ta jest wystarczająca dla uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w dziedzinie transportu rzeczy i osób.

Absolwent posiada umiejętności:

 • świadomego zarządzania flotą pojazdów z uwzględnieniem podstawowych uregulowań prawnych Unii Europejskiej,
 • planowania pracy kierowców zgodnie z aktami prawnymi regulującymi czas pracy kierowcy w Unii Europejskiej oraz poza jej obszarem,
 • przygotowywania dokumentów przewozowych wymaganych przy transporcie różnych ładunków,
 • świadczenia usług przewozowych na poziomie wymaganym przez przepisy unijne,
 • świadomego zarządzania firmą przewozową zgodnie z zasadami rachunkowości, prawa finansowego, handlowego, socjalnego i podatkowego.

Program studiów

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN

1. Umowy zawierane w transporcie drogowym – prawa i obowiązki wynikające z umów 10

2. Roszczenia dotyczące odszkodowań z tytułu obrażeń poniesionych przez pasażerów w transporcie drogowym oraz strat powstałych w wyniku transportu towarów 10

3. Uregulowania i obowiązki wynikające z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) 10

4. Uwarunkowania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej 8

5. Podejmowanie i rozwiązywanie działalności gospodarczej - krok po kroku 8

6. Obowiązki przedsiębiorcy wobec instytucji państwowych 6

7. Instytucje społeczne związane z transportem drogowym 4

8. System ubezpieczeń społeczne w Polsce – obowiązki pracodawców wobec ZUS 8

9. Przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników 6

10. Przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu 12

11. Przepisy stosowane w dziedzinie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców 8

12. Założenia i istota kultury ciągłego doskonalenia 4

13. Przywództwo w kulturze Lean 4

14. Przepisy i praktyki związane z posługiwaniem się czekami, wekslami, kartami kredytowymi oraz innymi środkami płatniczymi 4

15. Formy udzielanych kredytów oraz wynikające z nich opłaty i obowiązki 4

16. Bilans oraz rachunek zysków i strat - sporządzanie i analiza 4

17. Budżet przedsiębiorstwa a zasady zatrudniania pracowników 4

18. Zasady marketingu, reklamy i public relations, w tym promocji sprzedaży usług transportowych 4

19. Formy ubezpieczeń dotyczących transportu drogowego oraz gwarancje i wynikające z nich obowiązki 4

20. Przepisy dotyczące opłat za przejazd i cenników w publicznym transporcie osób oraz przepisy dotyczące fakturowania usług transportowych 4

21. Międzynarodowe reguły handlowe (Incoterms) 8

22. Przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo 6

23. Dokumentacja wymagana do świadczenia usług transportu drogowego

Formalności graniczne, rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR 12

24. Przepisy dotyczące masy i wymiarów pojazdów w państwach członkowskich. Dobór pojazdów i ich elementów do transportu 6

25. Formalności związane z homologacją, rejestracją oraz przeglądem technicznym pojazdów. Ograniczanie negatywnych skutków transportu na środowisko 6

26. Urządzenia do transportu i rozładunku. Techniki transportu kombinowanego oraz techniki przeładunku. Oprogramowanie do elektronicznego przesyłania danych w transporcie drogowym 8

27. Przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów oraz szybko psujących się artykułów żywnościowych i żywych zwierząt 8

28. Kwalifikacje zawodowe kierowców a przepisy ruchu drogowego oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego pojazdów na terenie państw członkowskich UE 8

29. Procedury dotyczące bezpiecznego mocowania towarów 6

30. Procedury stosowane w razie wypadku i procedury zapobiegające wypadkom oraz wykroczeniom drogowym 6

RAZEM 200

 

 

Cennik

OPŁATA REKRUTACYJNA - 50zł
OPŁATA ZA STUDIA - 3950zł

OPŁATA JEDNORAZOWA (5% ZNIŻKI) - 3752zł

OPŁATA W 2  RATACH - 2 x 1975zł 

OPŁATA W 4 RATACH - 4 x 987,50zł  

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

 

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Organizacja studiów

Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość aktywnego brania udziału w zajęciach prowadzonych w formie gier i symulacji produkcyjnych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków. Wyjazdy studyjne organizowane co najmniej dwa razy w semestrze pozwalają na zdobycie cennych kontaktów, a także naukę poprzez doświadczenie.

 

 • Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, egzaminy i wyjazdy studyjne) prowadzonych w systemie zaocznym.
 • Studia trwają 2 semestry, łącznie 12 spotkań.
 • Zajęcia wprowadzające z logistyki – dodatkowy, bezpłatny zjazd obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające studentów do tematyki szerokorozumianej logistyki. Blok logistyczny wprowadzono także dla kierunków z obszaru budownictwa, infrastruktury kolejowej i zarządzania. Daje to szanse studentom tych specjalności na wzbogacenie swojej wiedzy o zagadnienia logistyczne, a być może także zainteresowanie nimi.
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19B podczas zjazdów sobotnio - niedzielnych (1 - 2 razy w miesiącu).
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Wyjazdy studyjne

Chcemy, aby nasi słuchacze czerpali wiedzę od liderów branży. Wybierając studia podyplomowe w MWSLiT, można liczyć na zajęcia z najlepszymi praktykami, ale także na naukę poprzez doświadczenie, które dają organizowane w ramach zajęć wyjazdy studyjne. W tym roku przygotowaliśmy wizyty w następujących miejscach:

Firma Logintrans w ciągu zaledwie kilku lat dołączyła do europejskich liderów świadczących usługi IT dla branży transportowej.

ROHLIG SUUS Logistics S.A. zajmuje się zarządzaniem logistyką i łańcuchami dostaw. Jest spółką ze 100% polskim kapitałem i jedyną polską firmą logistyczną o globalnych możliwościach.

Zajęcia wprowadzające z logistyki

W ramach studiów podyplomowych realizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, każda specjalność związana z logistyką została wzbogacona o BLOK LOGISTYCZNY obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające słuchaczy do tematyki szeroko rozumianej logistyki.

Blok logistyczny ma na celu dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z obszaru branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), po to aby absolwenci kierunków studiów niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku nauczania. Wprowadzenie takiego rozwiązania daje szansę na przekwalifikowanie się oraz poszerzenie wiedzy absolwentom, którzy dotąd nie byli zawodowo związani z obszarem logistyki, spedycji i transportu oraz zarządzaniem tymi dziedzinami praktyki gospodarczej.

 

BLOK WPROWADZAJĄCY DO LOGISTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DODATKOWE PRZEDMIOTY:

 

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN

1. Istota i zakres logistyki 2

2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji 6

3. Istota i zakres spedycji 3

4. Transport w rozwoju logistyki 3

5. Logistyka w praktyce gospodarczej – wykład praktyka 2

RAZEM 16

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype