Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych. Poruszana w toku studiów problematyka pozwala na usprawnianie działań zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w ramach funkcjonujących łańcuchów logistycznych. W czasie zajęć słuchacz zapozna się z głównymi typami strat (marnotrawstwa - Muda) i metodami ich identyfikacji, a także  zostanie wyposażony w skuteczne narzędzia do ich trwałej eliminacji. Szczególnie istotną kwestią jest podkreślenie znaczenia narzędzi Lean Management do usprawniania procesów nie tylko w sektorach produkcyjnych, ale i usługowych.

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • zasad koncepcji Lean Management,
 • tworzenia elastycznego systemu produkcji,
 • usprawniania systemu logistyki wewnętrznej przedsiębiorstwa,
 • stosowania zasad filozofii Kaizen w obszarze zarządzania produkcją,
 • zarządzania zespołem produkcyjnym.

Absolwent posiada umiejętności:

 • optymalizowania kosztów produkcji,
 • redukowania czasów przezbrojeń maszyn oraz linii produkcyjnych,
 • rozwiązywania problemów jakościowych w obszarze produkcji,
 • zapewniania ciągłości produkcji,
 • zarządzania zapasami.

Program studiów

 

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN

1. Modele biznesowe 8

2. Modele biznesowe oparte na Lean Management 2

3. Lean game - symulacja Lean Manufacturing 4

4. Podstawowe zasady Lean Management 2

5. Rodzaje marnotrawstwa 4

6. Koncentracja na kliencie i strumieniu wartości 2

7. Wprowadzenie do mapowania - 7 kroków 4

8. Tworzenie mapy stanu obecnego 6

9. Tworzenie mapy stanu przyszłego 6

10. Wdrażanie w praktyce stanu przyszłego 6

11. Rozwiązywanie problemów - podejście PDCA 2

12. Kaizen 2

13. Koła jakości 2

14. Narzędzia diagnozy problemów: 5Why, Diagram Ishikawy, FTA, Matryca P-S 4

15. Kreatywność oraz jej znaczenie w Lean Manufacturing 4

16. Techniki kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów 8

17. Założenia i istota kultury ciągłego doskonalenia 4

18. Przywództwo w kulturze Lean 4

19. System motywowania i oceniania pracowników 4

20. Komunikacja i praca zespołowa 4

21. Instruowanie pracowników wg modelu TWI 4

22. Relacje z pracownikami wg modelu TWI 4

23. Zarządzanie zmianami w organizacji 4

24. Przepływ materiałów i informacji wewnątrz przedsiębiorstwa 4

25. Zrównoważona gospodarka zapasami 6

26. System KANBAN 8

27. Projektowanie tras i rutyn dla dotowarowania 4

28. Redukcja zapasów w toku 4

29. Zarządzanie supermarketami 4

30. Zarządzanie łańcuchem dostaw 8

31. System Pull w łańcuchu dostaw 4

32. System dostaw dokładnie na czas - JiT 4

33. Poziomowanie produkcji – Heijunka 4

34. Sekwencyjny plan produkcji 4

35. Uwarunkowania szczupłego łańcucha dostaw 4

36. System 5S 4

37. Zarządzanie wizualne - VBM 4

38. Nowoczesne narzędzia utrzymania ruchu - TPM 8

39. Pomiary procesu - wskaźniki skuteczności, efektywności produktywności i wskaźnik OEE 4

40. Błyskawiczne przezbrojenia - metoda SMED 8

RAZEM 180

Cennik

OPŁATA REKRUTACYJNA - 50zł

OPŁATA ZA STUDIA - 3800zł

OPŁATA JEDNORAZOWA (5% ZNIŻKI) - 3610zł

OPŁATA W 2  RATACH - 3x 1900zł

OPŁATA W 4 RATACH 4 x 950zł

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

 

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Organizacja studiów

Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość aktywnego brania udziału w zajęciach prowadzonych w formie gier i symulacji produkcyjnych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków. Wyjazdy studyjne organizowane co najmniej dwa razy w semestrze pozwalają na zdobycie cennych kontaktów, a także naukę poprzez doświadczenie.

 

 • Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty,  seminaria,  egzaminy i wyjazdy studyjne) prowadzonych w systemie zaocznym.
 • Studia trwają 2 semestry, łącznie 11 spotkań.
 • Zajęcia wprowadzające z logistyki – dodatkowy, bezpłatny zjazd obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające studentów do tematyki szerokorozumianej logistyki. Blok logistyczny ma na celu dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z branży TSL (Transport – Logistyka – Spedycja), po to aby absolwenci kierunków niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku studiów.
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19B podczas zjazdów sobotnio - niedzielnych (1 - 2 razy w miesiącu).
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Wyjazdy studyjne

Chcemy, aby nasi słuchacze czerpali wiedzę od liderów branży TSL. Wybierając studia podyplomowe w MWSLiT, można liczyć na zajęcia z najlepszymi praktykami, ale także na naukę poprzez doświadczenie, które dają organizowane w ramach zajęć wyjazdy studyjne. W tym roku przygotowaliśmy spotkania z następującymi firmami:

Grupa IKEA prowadzi działalność w całym łańcuchu wartości, począwszy od strategii asortymentowej oraz rozwoju produktów po produkcję, dystrybucję i sprzedaż detaliczną.

CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia oraz jego największym producentem w Polsce. Grupa CCC zatrudnia 7000 pracowników, posiada 700 sklepów i własną fabrykę butów skórzanych. Rocznie firma sprzedaje 25 milionów par butów.

Zajęcia wprowadzające z logistyki

W ramach studiów podyplomowych realizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, każda specjalność związana z logistyką została wzbogacona o BLOK LOGISTYCZNY obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające słuchaczy do tematyki szeroko rozumianej logistyki.

Blok logistyczny ma na celu dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z obszaru branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), po to aby absolwenci kierunków studiów niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku nauczania. Wprowadzenie takiego rozwiązania daje szansę na przekwalifikowanie się oraz poszerzenie wiedzy absolwentom, którzy dotąd nie byli zawodowo związani z obszarem logistyki, spedycji i transportu oraz zarządzaniem tymi dziedzinami praktyki gospodarczej.

 

BLOK WPROWADZAJĄCY DO LOGISTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DODATKOWE PRZEDMIOTY:

 

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN

1. Istota i zakres logistyki 2

2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji 6

3. Istota i zakres spedycji 3

4. Transport w rozwoju logistyki 3

5. Logistyka w praktyce gospodarczej – wykład praktyka 2

RAZEM 16

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype