Cel studiów

Podstawowym celem jest przygotowanie słuchaczy do objęcia stanowisk logistycznych w strukturach wojskowych oraz cywilnych instytucjach logistycznych Wojska Polskiego, a także w innych, pokrewnych instytucjach służb mundurowych. Studia stanowią przygotowanie do realizowania zadań w komórkach logistycznych Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej oraz innych instytucjach prowadzących działalność w obszarach zabezpieczenia logistycznego materiałowego, technicznego,  remontowego oraz  inwestycyjnego w ramach postępowań administracyjnych.

Główny nacisk skierowany jest na znajomość procedur w zakresie umiejętności organizacji i realizacji logistyki wojskowej w okresie pokoju i wojny oraz logistyki humanitarnej realizowanej przez Siły Zbrojne w sytuacjach różnych zagrożeń, takich jak: pożary, powodzie, wypadki, katastrofy drogowe itp.

Ponadto, dla zapewnienia wysokiej efektywności kształcenia, w wyniku upraktycznienia zajęć, słuchacze zdobędą niezbędne umiejętności praktyczne w zakresie kierowania procesami logistycznymi.

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • mechanizmów funkcjonowania logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz zarządzania łańcuchami logistycznymi w sieciach,
 • charakterystyki, rodzajów i funkcji magazynów,
 • charakterystyki, rodzajów i funkcji opakowań (w tym palet, kontenerów i kod id kreskowych, RIFD),
 • infrastruktury logistyki bezpieczeństwa,
 • organizacji i funkcjonowania logistyki wojskowej w okresie pokoju i stanów nadzwyczajnych,
 • funkcjonowania wojskowych systemów terytorialnych w logistyce,
 • znajomości podstawowych założeń i procedur PMG na potrzeby Sił Zbrojnych,
 • funkcjonowania logistyki wojskowej i zaopatrywania podległych podmiotów w instytucjach zhierarchizowanych,
 • specyfikacji procesów logistycznych realizowanych w Siłach Zbrojnych,
 • zasad odtwarzania zapasów i rezerw gromadzonych na poszczególnych szczeblach struktur organizacyjnych SZ oraz świadczenia usług niezbędnych do realizacji postawionych przed wojskami zadań,
 • klasyfikowania rodzajów ładunków, przygotowania ich transportu zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i ograniczeniami wynikającymi z właściwości, klasy i rodzaju ładunków oraz jego bezpiecznego przechowywania,
 • aspektów ekonomicznych towarzyszących procesowi decyzyjnemu oraz wielowariantowych działań w wykorzystaniu różnych rodzajów transportu, w tym fazy wykonawczej z uwzględnieniem zagrożeń i sposobów minimalizacji ryzyka ich wystąpienia,
 • uregulowań prawnych w obszarze zamówień publicznych i umiejętności stosowania zasad udzielania zamówień publicznych,
 • zasad odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów ustawy,
 • głównych dokumentów normatywnych zabezpieczenia logistycznego i uregulowań prawnych dotyczących obszarów logistycznych wojsk własnych i sojuszniczych,
 • podstaw prawnych organizacji logistyki na obszarze kraju i poza granicami,
 • zasad organizacji logistyki w działaniach sojuszniczych,
 • przygotowania właściwych organów i podmiotów administracji państwowej, samorządowej i zespolonej do planowania oraz realizacji zadań obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych,
 • zasad i procedur współpracy cywilno-wojskowej w różnych obszarach zadaniowych HNS,
 • praktycznego zastosowania zasad przygotowania logistycznego Polskich Kontyngentów Wojskowych do misji pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju,
 • zasad funkcjonowania łańcucha logistycznego w misjach stabilizacyjnych i operacjach pokojowych,
 • norm i reguł prawnych związanych z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych,
 • charakterystyki środków transportu lądowego, wodnego i powietrznego i ich przydatności w dystrybucji pomocy humanitarnej, podstawowych mechanizmów funkcjonowania organizacji pomocy humanitarnej i rozumienie ich wpływu na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych,
 • podstawowych zasad organizowania i funkcjonowania logistycznie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (przemysłowymi i komunalnymi) oraz zwrotami produktów, uwzględniających europejskie standardy zarządzania środowiskowego i polskie regulacje prawne (ustawy i rozporządzenia).

Absolwent posiada umiejętności:

 • posługiwania się podstawową terminologią techniczną w zakresie nowoczesnej logistyki,
 • umiejętności doboru rodzaju opakowań, magazynu i powierzchni magazynowej dla określonych dóbr materialnych,
 • dostrzegania aspektów ekonomicznych i skutków podejmowanych decyzji,
 • rozumienia istoty zabezpieczenia logistycznego polegającego na ustalaniu, gromadzeniu i utrzymywaniu określonych zapasów środków zaopatrzenia,
 • planowania procesu przemieszczenia transportu wojskowego na odległy teatr działań, z uwzględnieniem poszczególnych etapów jego realizacji w świetle obowiązujących standardów i wymagań sojuszniczych,
 • oceny skuteczności systemu zamówień publicznych,
 • samodzielnego dokonania analizy potrzeb zabezpieczenia logistycznego PKW,
 • formułowania i rozwiązywania problemów dotyczących organizowania i kierowania działaniami logistycznymi, dostrzegania aspektów środowiskowych, ekonomicznych, prawnych i społecznych,
 • dostrzegania skutków podejmowanych działalności, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Program studiów

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN

1. Wstęp do logistyki 10

2. Infrastruktura logistyczna 12

3. System logistyczny Sił Zbrojnych RP 20

4. System zaopatrywania w Siłach Zbrojnych RP 8

5. Towaroznawstwo i ładunkoznawstwo wojskowe 16

6. Transport wojskowy 10

7. Zamówienia publiczne 10

8. Logistyczne regulacje prawne wojsk własnych i sojuszniczych 16

9. CIMIC i HNS 14

10. Logistyka Polskich Kontyngentów Wojskowych 14

11. Logistyka humanitarna 16

12. Ekologistyka 10

13. Seminarium dyplomowe 8

14 Praca dyplomowa 14

15 Egzamin dyplomowy 2 RAZEM 180

 

Cennik

OPŁATA REKRUTACYJNA -  50zł

OPŁATA ZA STUDIA - 3600zł

OPŁATA JEDNORAZOWA (5% ZNIŻKI) - 3420zł

OPŁATA W 2  RATACH - 2x 1800zł

OPŁATA W 4 RATACH - 4 x 900zł

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

 

 

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Organizacja studiów

Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w formie gier i symulacji produkcyjnych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków. Wyjazdy studyjne organizowane co najmniej dwa razy w semestrze pozwalają na zdobycie cennych kontaktów, a także naukę poprzez doświadczenie.

 

 • Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, egzaminy i wyjazdy studyjne) prowadzonych w systemie zaocznym.
 • Studia trwają 2 semestry, łącznie 12 spotkań.
 • Zajęcia wprowadzające z logistyki – dodatkowy, bezpłatny zjazd obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające studentów do tematyki szeroko rozumianej logistyki. Blok logistyczny ma na celu dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), po to aby absolwenci kierunków niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku studiów.
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19B podczas zjazdów sobotnio - niedzielnych (1 - 2 razy w miesiącu).
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej. 

Zajęcia wprowadzające z logistyki

W ramach studiów podyplomowych realizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, każda specjalność związana z logistyką została wzbogacona o BLOK LOGISTYCZNY obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające słuchaczy do tematyki szeroko rozumianej logistyki.

Blok logistyczny ma na celu dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z obszaru branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), po to aby absolwenci kierunków studiów niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku nauczania. Wprowadzenie takiego rozwiązania daje szansę na przekwalifikowanie się oraz poszerzenie wiedzy absolwentom, którzy dotąd nie byli zawodowo związani z obszarem logistyki, spedycji i transportu oraz zarządzaniem tymi dziedzinami praktyki gospodarczej.

 

BLOK WPROWADZAJĄCY DO LOGISTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DODATKOWE PRZEDMIOTY:

 

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN

1. Etymologia i pojęcie logistyki 2

2. Przepływy logistyczne, systemy i procesy logistyczne. 2

3. Transport w logistyce. 2

4. Magazyny i centra logistyczne. 2

5. Pojęcie i rodzaje łańcuchów dostaw, zaopatrzenie i dystrybucja. 1

6. Zrównoważona logistyka, opakowania, recykling. 1 RAZEM 10

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype