Cel studiów

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy chcą pogłębić wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie budowy, projektowania, eksploatacji i zarządzania drogami publicznymi oraz obiektami mostowymi.

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • podstaw projektowania, eksploatacji i zarządzania drogami publicznymi,
 • eksploatacji i zarządzania mostami drogowymi,
 • zamówień publicznych,
 • przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczącej infrastruktury mostowej i drogowej.

Absolwent posiada umiejętności:

 • zarządzania drogami i mostami (utrzymanie obiektów),
 • wykonywania projektów remontu i modernizacji obiektów drogowych,
 • zarządzania remontami dróg i mostów,
 • sporządzania dokumentacji ofertowej.

Program studiów

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN

1. Prawo budowlane w budownictwie drogowym 5

2. Kosztorysowanie w budownictwie komunikacyjnym 5

3. Ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym 5

4. Seminarium 5

5. Elementy diagnostyki mostów 30

6. Utrzymanie i rehabilitacja obiektów mostowych 20

7. Problemy budowy i utrzymania dróg technologicznych 15

8. Zagadnienia utrzymania i modernizacji dróg i ulic 30

9. Zagadnienia diagnostyki nawierzchni drogowych 30

10. Bezpieczeństwo ruchu drogowego 5

11. Warunki techniczne odbioru dróg 15

12. Warunki techniczne odbioru mostów 15

13. Budownictwo podziemne 5

14. Podstawy projektowania dróg i mostów 15

RAZEM 200

Cennik

OPŁATA REKRUTACYJNA - 50zł

OPŁATA ZA STUDIA-  3600zł

OPŁATA JEDNORAZOWA(5% ZNIŻKI) - 3420zł

OPŁATA W2  RATACH - 2 x 1800zł

OPŁATA W 4 RATACH - 4 x 900zł

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

 

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Organizacja studiów

Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość aktywnego brania udziału w zajęciach prowadzonych w formie gier i symulacji produkcyjnych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków. Wyjazdy studyjne organizowane co najmniej dwa razy w semestrze pozwalają na zdobycie cennych kontaktów, a także naukę poprzez doświadczenie.

 

 • Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, egzaminy i wyjazdy studyjne) prowadzonych w systemie zaocznym.
 • Studia trwają 2 semestry, łącznie 12 spotkań.
 • Zajęcia wprowadzające z logistyki – dodatkowy, bezpłatny zjazd obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające studentów do tematyki szerokorozumianej logistyki. Blok logistyczny ma na celu dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z branży TSL (Transport – Logistyka – Spedycja), po to aby absolwenci kierunków niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku studiów.
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19B podczas zjazdów sobotnio - niedzielnych (1 - 2 razy w miesiącu).
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

 

Wyjazdy studyjne

Chcemy, aby nasi słuchacze czerpali wiedzę od liderów branży TSL. Wybierając studia podyplomowe w MWSLiT, można liczyć na zajęcia z najlepszymi praktykami, ale także na naukę poprzez doświadczenie, które dają organizowane w ramach zajęć wyjazdy studyjne. W tym roku przygotowaliśmy spotkania z następującymi firmami:

 

duwojewodzkiP

Centrum Zarządzania Kryzysowego – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – całodobowa dyżurna służba operacyjna ustanowiona w celu utrzymania szybkiego i sprawnego obiegu informacji w razie sytuacji kryzysowej.

a8P

Nowoczesny Obwód Utrzymania Autostrady A8 – jego zadaniem jest bieżące całoroczne utrzymanie Autostrady A8, drogi S8 i S5. Wyposażony jest w magazyn soli, wytwórnię solanki i chlorku wapnia oraz silos na sól.

gddkiaP

Centrum Zarządzania Ruchem zlokalizowane w węźle Wrocław Północ – jest jednym z kilku takich centrów w Polsce, a jego celem jest zarządzanie strategiczną siecią dróg krajowych obszaru południowej Polski.

Specjalistyczne laboratorium budowlane

Laboratorium inżynierii budowlanej wspiera  proces dydaktyczny  w ramach takich przedmiotów, jak: materiały budowlane / wytrzymałość materiałów, mechanika gruntów, oraz materiały i nawierzchnie drogowe. Realizowane są w nim także badania związane z problematyką kruszyw kamiennych, betonów, asfaltobetonów, zapraw cementowych, spoiw mineralnych, podbudów drogowych i spoiw bitumicznych. Dodatkowo studentom udostępniony został sprzęt i aparatura pomiarowa służące do specjalistycznych badań w budownictwie komunikacyjnym.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype