Dr Thierry Houé

 

Doktor nauk o zarządzaniu; Wykładowca ICN Business School w Nancy we Francji; Pracownik naukowy Zakładu Marketingu, Sprzedaży i Zarządzania Łańcuchem Dostaw; Prowadzi badania ukierunkowane na analizę strategii logistycznych w łańcuchu logistycznym z szczególnym uwzględnieniem aspektów geograficznych i politycznych. Członek Europejskiego Centrum Badań w dziedzinie Ekonomii Finansowej i Zarządzania Przedsiębiorstwami (CEREFIGE Nancy - Metz Universites);

 

Prof. zw. dr hab. Leszek W. Mindur

 

Profesor zwyczajny, specjalista z dyscypliny transportu oraz ekonomii, w specjalności ekonomika transportu, technologia i organizacja, logistyka.>Zastępca przewodniczącego Komitetu Transportu w Polskiej Akademii Nauk, Wydział IV Nauk Technicznych. Od 2002 roku Profesor Wyższej Szkoły Logistyki oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. W latach 1974-1990 dyrektor Departamentów w Ministerstwie Budownictwa kolejno: Mechaniki, Energetyki i Transportu, Inwestycji i Gospodarki Materiałowej oraz Nauki i Techniki. Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej ds. Transportu. Autor ponad 300 publikacji oraz podręczników akademickich, artykułów, referatów, ekspertyz, projektów i opracowań badawczych. Organizator i współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Współpracował z takimi organizacjami międzynarodowymi jak: Ośrodek Naukowo-Badawczy firmy Steyer w Wiedniu, Wyższa Szkoła Architektury i Budownictwa w Weimarze oraz Instytut Naukowo-Badawczy Transportu Samochodowego w Moskwie.

 

Profesor Richard Wilding

 

Profesor Richard Wilding - kierownik katedry Supply Chain Strategy w Centrum Logistyki i Łańcucha Dostaw, Cranfield School of Management (Wielka Brytania), Professor MWSLiT. Współpracuje z korporacjami z Europy i ze świata nad projektami z branży TSL m.in. w sektorach farmaceutycznym, motoryzacyjnym, nowych technologii i usługowym. Richard Wilding został w 2013 roku Oficerem Najwspanialszego Orderu Imperium Brytyjskiego (OBE) za zasługi dla biznesu. Wysoko ceniony mówca; regularnie wygłasza prezentacje na konferencjach branżowych. Wielokrotnie wykładał na europejskich i azjatyckich uniwersytetach i uczestniczył prowadząc wykłady w konfederacjach przemysłu. Autor szeregu publikacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw oraz członek kolegiów redakcyjnych wielu czołowych czasopism z tej dziedziny. Profesor Richard Wilding został powołany w 2005 roku na kierownika katedry „Zarządzanie Ryzykiem w Łańcuchu Dostaw”. Był to wyraz uznania dla jego znaczącego wkładu w rozwój tej dziedziny nauki. Ryzyko w łańcuchu dostaw stanowi ważny element jego badań dotyczących ogólnej Strategii Łańcucha Dostaw organizacji. Obszary jego zainteresowań dotyczą szczególnie tworzenia biznesowych środowisk współpracy, zmniejszania ryzyka w łańcuchu dostaw, skracania czasu trwania procesów oraz technik dostosowywania łańcucha dostaw w celu zmniejszenia kosztów i maksymalizacji zysku klienta. Jego badania naukowe prowadzone na Uniwersytecie Warwick wprowadziły do logistyki czynnik chaosu i systemy złożone, skutkując rozwojem nowych wytycznych dla zarządzania łańcuchem dostaw i redukcji ryzyka.

 

Dr inż. Stanisław Kwaśniowski

 

Specjalista z dziedziny nauk technicznych, dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn, specjalności transport i logistyka. Autor wielu publikacji z zakresu logistyki i transportu oraz podręczników akademickich w MWSLiT. Kierownik oraz współautor prac badawczych na Politechnice Wrocławskiej. Opiekun merytoryczny programu studiów inżynierskich na kierunku logistyka w specjalności Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych. Pracownik Zakładu Logistyki i Systemów transportowych Politechniki Wrocławskiej oraz Zakładu Transportu w MWSLiT.

 

Dr inż. Tadeusz Popkowski

 

Doktor nauk technicznych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego Wydziału Elektromechanicznego w Warszawie. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji i opracowań, głównie z zakresu elektroniki (automatyki) oraz dydaktyki szkoły wyższej, a także projektów urządzeń technicznych. Od 1980 roku pracuje w wyższym szkolnictwie wojskowym. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami resortowymi, w tym złotym medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju".

 

Dr hab. Andrzej Kudłaszyk

 

Doktor habilitowany nauk prawnych Akademii Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Społeczno - Politycznych w Warszawie. Opublikował około 190 publikacji, w tym monografie, artykuły, referaty na konferencje krajowe i zagraniczne, skrypty, raporty. Do roku 1979 Sędzia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. W latach 1980-2001 adwokat. Pracownik wielu uczelni wyższych, m.in. profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej, pracownik Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych czy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Obecnie Prorektor ds. Nauczania w Wyższej Szkole Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Wyróżniony 6 nagrodami rektorskimi, 5 nagrodami dziekana, 5 nagrodami dyrektora instytutu, a w 1996 r. - na wniosek Politechniki Wrocławskiej - odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP.

 

Dr Maria Szeloch

 

Doktor nauk ekonomicznych Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji, prac niepublikowanych oraz prac zrealizowanych na zlecenie MEN. Współorganizatorka kilku międzynarodowych konferencji naukowych. W latach 1970-1980 uczestniczyła w badaniach diagnostycznych i projektowych prowadzonych przez zespół Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W latach 1998-2002 prodziekan w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy. Nagrodzona m.in. Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej oraz wieloma nagrodami Dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania.

 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik

 

Profesor nauk technicznych. Obecnie profesor nadzwyczajny oraz Kierownik Zakładu Infrastruktury Transportu Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Jest autorem ponad 70 publikacji, 5 książek i skryptów. Posiada bogate doświadczenia badawcze w zakresie diagnostyki i utrzymania nawierzchni kolejowej, toru bezstykowego i rozjazdów, oceny niejednorodności konstrukcyjnej toru i naprężeń własnych w stalowych elementach nawierzchni. Wieloletni członek kilku Komitetów Ekspertów Europejskiego Instytutu Badań Kolejowych w Holandii (Utrecht). Członek Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej PAN - przez kilka kadencji do chwili obecnej. Posiada wieloletnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu dydaktyki. Utytuowany wieloma wyróżnieniami i dyplomami Ministra Komunikacji oraz nagrodą zespołową za współautorstwo podręcznika akademickiego.

 

Prof. dr hab. inż. Jarosław Stryczek

 

Profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej. Kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn i Trybologii w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Opublikował 70 publikacji oraz wykonał 5 grantów dla KBN. Autor lub współautor 30 prac naukowych i naukowo - technicznych dla przemysłu. Członek Komisji Programowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Autor programów i prowadzący zespół kursów przedmiotowych Budowa i Eksploatacja Maszyn w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Utytuowany wieloma nagrodami, m.in. Nagrodą Ministra Nauki , Szkolnictwa Wyższego i Techniki w dziedzinie badań naukowych oraz 4-krotnie Nagrodami Rektora Politechniki Wrocławskiej.

 

Dr inż. Marek Sokolski

 

Specjalista z dziedziny nauk technicznych, dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn, specjalność logistyka oraz maszyny robocze. Kierownik prac badawczych z zakresu modelowania maszyn roboczych na Politechnice Wrocławskiej. Autor publikacji z tematyki eksploatacji maszyn jak również podręczników akademickich z zakresu logistyki magazynowej w MWSLiT. Pracownik Zakładu Transportu w MWSLiT oraz Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Mechanicznego, Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn.

 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski

 

Profesor zwyczajny nauk technicznych. Specjalista w zakresie zagadnień eksploatacji, niezawodności, bezpieczeństwa obiektów (głównie pojazdów i maszyn roboczych) oraz systemów technicznych, systemów transportowych i systemów procesów logistycznych. Opiekun merytoryczny programu studiów inżynierskich na kierunku Logistyka. Kierownik Zakładu Transportu w MWSLiT. Promotor prac doktorskich z zakresu niezawodności i logistyki. Kierownik wielu projektów badawczych na Politechnice Wrocławskiej.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype